Táborový řád letního tábora Jednorožec

Táborový řád tábora Jednorožec

 1. Táborový řád platí pro každé dítě, které je účastníkem tábora Jednorožec (dále jen táborník) po celou dobu jeho trvání, to jest od rozloučení s rodiči až do příštího shledání s nimi.
 2. Každý táborník je povinen uposlechnout pokynu každého dospěláka z řad personálu tábora Jednorožec, pokud onen pokyn není v rozporu s tímto táborovým řádem.
 3. Táborník dbá na slušné vystupování a chování po celou dobu konání tábora. Ke svým kamarádům se chová mile a ohleduplně. Táborník zařadí do svého slovníku slovíčka typu prosím, děkuji, dobrou chuť, ahoj, dobré ráno apod. a nebojí se je používat na denní bázi.
 4. Táborníci navzájem spolupracují, chovají se jako jeden tým, jedna parta.  V případě, že se kdokoli z jakéhokoli důvodu necítí bezpečně, svěří se dospělákovi tábora, kterému věří (ať už oddílovému vedoucímu, hlavnímu vedoucímu, zdravotnici apod.

Pohyb táborníků

 1. Vymezení areálu tábora provede hlavní vedoucí na prvním společném nástupu či oddílový vedoucí během prvního dne tábora.
 2. Je zakázáno opouštět prostor tábořiště (i do jeho nejbližšího okolí) bez vědomí a svolení oddílového vedoucího.
 3. Táborník smí pobývat pouze ve vlastní chatce, Je zakázáno vstupovat do jiné chatky i přesto, že by vám to její obyvatelé povolili.
 4. Táborník nesmí bez souhlasu hlavního či oddílového vedoucího měnit místo svého ubytování či stěhovat nábytek a další příslušenství ve své chatce.
 5. Táborníkovi je bez dovolení dospěláka zakázáno vstupovat do prostor kuchyně, skladů, klubovny vedoucích, velína a ošetřovny. Do prostor ošetřovny smí samozřejmě táborník vstoupit v přítomnosti zdravotnice.
 6. Při venkovním koupání nesmí táborník vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího. Je přísně zakázáno skákat do vody ze skokánku, skály  nebo jiného vyvýšeného místa, navzájem se potápět, plavat mimo vymezenou plochu apod.

Činnosti, program

 1. Program tábora je pro každého táborníka závazný. Nikdo ho svým chováním nebude narušovat. Každý táborník se na programový blok dostaví včas a vybaven čepicí, lahví s čerstvým pitím a vhodným oblečením včetně vhodné obuvi.
 2. Táborníci vykonávají v rámci služebního oddílu dne úkony s tím spojené (např. příprava jídelny, úklid jídelny, verandy apod.)
 3. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
 4. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.
 5. Nalezne-li táborník uhynulé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí to ihned vedoucímu. Táborník také nehladí domácí zvířata, včetně koček a psů.
 6. Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborníci etickými principy, aby nedělaly ostudu sobě, svým rodičům, ostatním táborníkům ani pořadateli tábora.
 7. Táborník dbá na každodenní osobní hygienu a čistotu svého oblečení.
 8. Táborník udržuje čistotu a pořádek ve své chatce, ve svých věcech i všude jinde v tábořišti.
 9. Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených i s ohledem na jejich třídění.
 10. K jídlu nastupuje každý s umytýma rukama a vhodně oblečen, celý oddíl pospolu. Všichni dodržují pravidla slušného stolování a nevynáší jídlo ani nádobí mimo prostory jídelny a verandy. Táborník si vezme jen tolik jídla, kolik sní. Případné zbytky jídla a odpadky dává vždy na určené místo. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené či zakoupené nápoje.
 11. V chatkách nesmí nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze. Výjimku tvoří čerstvé pití a přiměřené množství sladkostí (množství je po příjezdu na tábor zkonzultováno s oddílovým vedoucím – v případě, že vedoucí uzná množství za nepřiměřené, ponechá nadbytek sladkostí u sebe, průběžně je táborníkovi vydává a na konci tábora předá nezkonzumovaný nadbytek nazpět zákonnému zástupci – rodiči; vše probíhá po domluvě s táborníkem).
 12. Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je zakázáno konzumovat vybrané potraviny (zejména při celodenních výletech a návštěvě obchodů). Oddílový vedoucí si s táborníky den před výletem vždy vybrané nevhodné potraviny probere a upozorní je na ně případně i v místě nákupu. Táborník má přísný zákaz konzumovat houby, lesní plody a ovoce nebo jiné volně rostoucí potraviny.
 13. O poledním klidu táborník nevyvíjí zbytečnou fyzickou aktivitu. Odpočívá a nabírá síly na další program. V žádném případě svým chováním neruší ostatní.
 14. Sprchování i venkovní koupání provádí celý oddíl pohromadě a pouze v přítomnosti oddílového vedoucího a/nebo praktikanta.
 15. V čase večerky je táborník již po večerní hygieně a v posteli. Mezi večerkou a budíčkem svým chováním neruší ostatní.

Věci, majetek

 1. Táborník chrání táborový majetek před poškozením a ztrátou. Případnou ztrátu nebo poškození ihned hlásí oddílovému vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo cizího táborníka, je povinen škodu nahradit. Potažmo je povinen takovou škodu nahradit zákonný zástupce táborníka.
 2. Sportovní, výtvarné a jiné pracovní či zábavné vybavení si táborník půjčuje pouze prostřednictvím svého oddílového vedoucího. Ten, kdo si dané vybavení půjčil, po tom se bude chtít, aby ho navrátil. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.
 3. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce – rodič nahradit.
 4. Táborník chrání svůj osobní majetek a v případě ztráty věci ji ohlásí svému oddílovému vedoucímu. V případě nálezu věci jiného táborníka ji vrátí majiteli nebo odevzdá do Ztrát a Nálezů či oddílovému vedoucímu.
 5. Peníze a jiné cennosti si táborník uloží do úschovy ke svému oddílovému vedoucímu. Pokud tak neučiní, ručí si táborník sám za jejich případnou ztrátu.
 6. Mobily, notebooky či jiná audio i video elektronická zařízení nemají na táboře co dělat. Jejich používání je na táboře zakázáno. Nalezne-li dospělák u táborníka takové zařízení, bude táborníkovi zabaveno, uschováno a navráceno bude rodičům po skončení tábora. Tímto táborníky i jejich rodiče vyzýváme, aby ke vzájemné komunikaci využili služeb České pošty.
 7. Táborník je povinen dodržovat denní režim, který se dozví na prvním nástupu, jakožto i denní režimy, se kterými bude následně každý den seznámen.
 8. Táborníci po příjezdu na tábor odevzdají svému oddílovému vedoucímu zápalky, zapalovač, nože, zbraně, svíčky apod. předměty, které mohou být nebezpečné. K táborovým činnostem, ke kterým je použití zápalek či nože nezbytné, je vydá oddílový vedoucí, kterému budou po použití opět vráceny.

Další

 1. Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani zákonní zástupci – rodiče) do tábora přístup.
 2. Návštěvy na táboře jsou povoleny jen v mimořádných případech a pouze s vědomím a předchozím výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora.
 3. Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních (nepřelézá zábradlí verandy ani se ne verandě nijak nepošťuchuje s ostatními táborníky, nepřelézá oknem chatky apod.).
 4. Necítí-li se táborník dobře nebo zraní-li se, oznámí tuto skutečnost ihned nejbližšímu dospělákovi a to i v případě, že se mu to nezdá závažné.
 5. Sprchování v umývárnách je povoleno pouze se souhlasem oddílového vedoucího a v časech tomu vyhrazených.
 6. Při pohybu cizích osob v areálu tábora vždy táborníci upozorní některého z vedoucích.
 7. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník, nikoli táborník sám.
 8. Táborník dodržuje základní hygienické návyky a pravidla. Využívá toalety ke svému účelu, a to i v noci.
 9. Užívání drog, pití alkoholu, a kouření se považuje za hrubé porušením táborového řádu a může vést až k vyloučení z tábora.
 10. Pořadatel tábora si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí táborníka (za přítomnosti dítěte a dvou vedoucích), a to při podezření na přechovávání omamných a návykových látek (alkohol, tabákové výrobky, léky, drogy aj.), nebezpečných předmětů (nože, zbraně, pyrotechnika atp.) nebo při důvodném podezření z krádeže.
 11. Při mimořádných situacích (požár, povodeň aj.) se táborník řídí pokyny vedoucího.
 12. Za hrubé porušením táborového řádu se též považuje i šikanování ostatních, chování se hrubě, vyvíjení fyzického násilí vůči komukoli nebo se vulgárně vyjadřovat. Pokud táborník takové chování vidí u jiných, je povinen ho nahlásit svému oddílovému vedoucímu. Takové chování může vést k vyloučení táborníka z tábora.
 13. Za nedodržování a úmyslné či nevědomé porušování tohoto řádu může být táborník potrestán napomenutím nebo podmínečným vyloučením z tábora. Může být také z tábora vyloučen a na náklady rodiče poslán domů bez nároku na finanční náhradu za zbytek pobytu.
 14. Předčasné ukončení pobytu je vždy po dohodě s hlavním vedoucím tábora (a pořadatelem tábora) a je provedeno bez nároku na vrácení peněz.

Jak se chovat a nechovat v oblasti intimních záležitostí

 1. Intimní vztahy a sexuální aktivity jsou zakázány: Na táboře je přísně zakázáno navazovat intimní vztahy s jinými táborníky. To zahrnuje jakékoliv aktivity, včetně soulože. Tato pravidla jsou důležitá pro udržení zdravých a vhodných vztahů mezi námi všemi.
 2. Chování v intimní oblasti: Pokud by vám někdo nabídl soulož nebo jakoukoliv jinou sexuální aktivitu, je důležité, abyste s takovou nabídkou nikdy nesouhlasili. V takové situaci se správně zachováte, pokud jasně odmítnete a okamžitě informujte vedoucího tábora nebo jiného dospělého, kterému důvěřujete. Váš bezpečný a pohodlný pobyt na táboře je naší prioritou.
 3. Důsledky porušení pravidel: V případě, že by došlo k porušení těchto pravidel, budeme to muset řešit s vašimi rodiči. Může to vést až k vašemu vyloučení z tábora. Rodiče nesou plnou odpovědnost za vaše chování v rozporu s těmito pravidly.