Táborový řád příměstského tábora

Táborový řád Příměstského tábora

 1. Táborový řád platí pro každé dítě, které je účastníkem tábora Jednorožec (dále jen táborník) po celou dobu jeho trvání, to jest od rozloučení s rodiči až do příštího shledání s nimi.
 2. Každý táborník je povinen uposlechnout pokynu každého dospěláka z řad personálu tábora Jednorožec, pokud onen pokyn není v rozporu s tímto táborovým řádem.
 3. Táborník dbá na slušné vystupování a chování po celou dobu konání tábora. Ke svým kamarádům se chová mile a ohleduplně. Táborník zařadí do svého slovníku slovíčka typu prosím, děkuji, dobrou chuť, ahoj, dobré ráno apod. a nebojí se je používat na denní bázi.
 4. Táborníci navzájem spolupracují, chovají se jako jeden tým, jedna parta.  V případě, že se kdokoli z jakéhokoli důvodu necítí bezpečněsvěří se kterémukoliv dospělákovi tábora, kterému věří.

Pohyb táborníků

 1. Vymezení areálu (prostředí základní školy) bude účastníkům vysvětleno první den konání.
 2. Je zakázáno opouštět domluvený prostor (i do jeho nejbližšího okolí) bez vědomí a svolení vedoucího.
 3. Táborníkovi je bez dovolení dospěláka zakázáno vstupovat do ostatních prostor budovy prostor
 4. Při venkovních aktivitách nesmí táborník opouštět skupinu bez souhlasu vedoucího. Při návštěvě bazénu je přísně zakázáno skákat do vody ze skokánku, navzájem se potápět, plavat mimo vymezenou plochu apod.

Činnosti, program

 1. Program tábora je pro každého táborníka závazný. Nikdo ho svým chováním nebude narušovat. Každý táborník se každý den dostaví včas a vybaven nezbytnými a předem stanovenými věcmi – lahví s čerstvým pitím a vhodným oblečením včetně vhodné obuvi.
 2. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
 3. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.
 4. Nalezne-li táborník uhynulé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí to ihned vedoucímu. Táborník také nehladí domácí zvířata, včetně koček a psů.
 5. Pokud se táborová činnost odehrává mimo určený areál, řídí se táborníci etickými principy, aby nedělaly ostudu sobě, svým rodičům, ostatním táborníkům ani pořadateli tábora.
 6. Táborník dbá na každodenní osobní hygienu a čistotu svého oblečení.
 7. Táborník udržuje čistotu a pořádek ve svých věcech i všude jinde v daném areálu.
 8. Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených i s ohledem na jejich třídění.
 9. K jídlu nastupuje každý s umytýma rukama. Všichni dodržují pravidla slušného stolování a nevynáší jídlo ani nádobí mimo stanovené prostory. Táborník si vezme jen tolik jídla, kolik sní. Případné zbytky jídla a odpadky dává vždy na určené místo. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené či zakoupené nápoje.
 10. Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je zakázáno konzumovat vybrané potraviny (zejména při pohybu mimo areál). Vedoucí si s táborníky na začátku tábora vybrané nevhodné potraviny probere a upozorní je na ně případně i v místě nákupu. 
 11. Venkovní koupání provádí celý oddíl pohromadě a pouze v přítomnosti vedoucího.

Věci, majetek

 1. Táborník chrání táborový majetek před poškozením a ztrátou. Případnou ztrátu nebo poškození ihned hlásí vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo cizího táborníka, je povinen škodu nahradit. Potažmo je povinen takovou škodu nahradit zákonný zástupce táborníka.
 2. Sportovní, výtvarné a jiné pracovní či zábavné vybavení si táborník půjčuje pouze prostřednictvím svého vedoucího. Ten, kdo si dané vybavení půjčil, po tom se bude chtít, aby ho navrátil. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.
 3. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce – rodič nahradit.
 4. Táborník chrání svůj osobní majetek a v případě ztráty věci ji ohlásí svému vedoucímu. V případě nálezu věci jiného táborníka ji vrátí majiteli nebo odevzdá do Ztrát a Nálezů či vedoucímu.
 5. Peníze a jiné cennosti si táborník uloží do úschovy ke svému vedoucímu. Pokud tak neučiní, ručí si táborník sám za jejich případnou ztrátu.
 6. Mobily, notebooky či jiná audio i video elektronická zařízení nemají na táboře co dělat. Jejich používání je na táboře zakázáno. Zjistíli dospělák u táborníka používání takového zařízení během, bude táborníkovi zabaveno, uschováno a navráceno bude rodičům při ukončení dne při vyzvednutí rodiči. 
 7. Táborník je povinen dodržovat denní režim, který se dozví na prvním nástupu, jakožto i denní režimy, se kterými bude následně každý den seznámen.

Další

 1. Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani zákonní zástupci – rodiče) do areálu přístup.
 2. Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních.
 3. Necítí-li se táborník dobře nebo zraní-li se, oznámí tuto skutečnost ihned nejbližšímu dospělákovi a to i v případě, že se mu to nezdá závažné.
 4. Při pohybu cizích osob v areálu vždy táborníci upozorní některého z vedoucích.
 5. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník, nikoli táborník sám.
 6. Táborník dodržuje základní hygienické návyky a pravidla. Využívá toalety ke svému účelu.
 7. Užívání drog, pití alkoholu, a kouření se považuje za hrubé porušením táborového řádu a může vést až k vyloučení z tábora.
 8. Pořadatel tábora si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí táborníka (za přítomnosti dítěte a dvou vedoucích), a to při podezření na přechovávání omamných a návykových látek (alkohol, tabákové výrobky, léky, drogy aj.), nebezpečných předmětů (nože, zbraně, pyrotechnika atp.) nebo při důvodném podezření z krádeže.
 9. Při mimořádných situacích (požár, povodeň aj.) se táborník řídí pokyny vedoucího.
 10. Za hrubé porušení táborového řádu se též považuje i šikanování ostatních, chování se hrubě, vyvíjení fyzického násilí vůči komukoli nebo se vulgárně vyjadřovat. Pokud táborník takové chování vidí u jiných, je povinen ho nahlásit svému oddílovému vedoucímu. Takové chování může vést k vyloučení táborníka z tábora.
 11. Za nedodržování a úmyslné či nevědomé porušování tohoto řádu může být táborník potrestán napomenutím nebo podmínečným vyloučením z tábora. Může být také z tábora vyloučen a poslán domů bez nároku na finanční náhradu za zbytek akce.
 12. Předčasné ukončení akce je vždy po dohodě s pořadatelem tábora a je provedeno bez nároku na vrácení peněz.